Koordinátoři nadání táhnou za jeden provaz

Zážitek Adrenalin Dobrodružství Edukace Kreativita

Koordinátoři nadání táhnou za jeden provaz

Obsahem projektu je:

  • Zajištění společného postupu koordinátorů nadání jednotlivých škol na území města Ostrava, jejich metodické vedení a zprostředkování výměny zkušeností a příkladů dobré praxe.
  • Organizace pravidelných setkání koordinátorů nadání, příprava odborných seminářů a praktických interaktivních workshopů.
  • Vydávání pravidelného newsletteru, který shromažďuje aktuální informace vztahující se k realizaci podpory nadání na území města Ostravy,
  • Vývoj a realizace didaktických pomůcek a deskových her pro nadané žáky. Metodické listy k používaní didaktických pomůcek.

Jedná se o navazující projekt na projekt „Koordinátoři nadání v akci“. Aktivity směřují k dalšímu prohloubení již vytvořené spolupráce z předchozího projektu, vydávání navazujících čísel newsletteru Ostravský talentovník, příprava návazných odborných seminářů, výměn zkušeností a příkladů dobré praxe. Na základě požadavků koordinátorů nadání jednotlivých škol vytvoříme didaktické pomůcky pro nadané žáky (zejména deskové hry pro popularizaci odborných předmětů) a zrealizujeme sérii interaktivních seminářů a workshopů pro koordinátory nadání.

Účastníky projektu budou zejména koordinátoři nadání, pedagogové a ředitelé škol podporujících rozvoj nadání.       

Potřebnost projektu

V současné době se nová funkce pedagoga – koordinátor nadání dostává do popředí a sehrává ve školách v podpoře nadání důležitou úlohu. Chceme současným i nově vznikajícím koordinátorům nadání vytvořit prostředí pro získávání informací z oblasti podpory nadání, sdílení zkušeností, informovat o programech, institucích, firmách a vytvořit jim pole pro vzájemnou spolupráci apod. Nedostatek informací z oblasti podpory nadání obecně kompenzujeme e-newsletterem, s názvem Ostravský talentovník, který se stal praktickou příručkou nejen pro koordinátory nadání, ale i pro pedagogy, žáky a veřejnost. Formou teambuldingů, seminářů a kulatých stolů ukážeme nové cesty, jak se s funkcí koordinátora nadání aktivně vypořádat a jak se dále rozvíjet. Přidanou hodnotou tohoto projektu je prohlubování a rozšiřování stávajících aktivit. Novinkou je vývoj a výroba didaktických pomůcek pro práci s nadanými žáky.

lové skupiny

  1. koordinátoři nadání škol (případně aktivní ředitelé a pedagogové škol)
  2. čtenáři Ostravského talentovníku
  3. talentovaní žáci využívající námi vyvinuté didaktické pomůcky

Aktivity projektu a jejich popis

Aktivity projektu lze podle jejich charakteru rozdělit do těchto tří:

  • Přímá práce s koordinátory nadání

Pravidelná setkání, sdílení zkušeností, informace o aktivitách v Ostravě a ČR, zjišťování potřeb, kontakty, informace o talentcentrech a jejich případná koordinace. Veškeré aktivity budeme koordinovat s oddělením školství MMO.

  • Vydávání e-periodika Ostravský talentovník

Jedná se o praktickou příručkou nejen pro koordinátory nadání, ale i pro pedagogy, žáky a veřejnost. V ní mohou dále nalézat dotčené osoby potřebné informace, odborné rady, zkušenosti ostatních, návod jak se stát talentcentrem, informace z oddělení odboru školství o problematice podpory nadání apod.. Tento vyhledávaný pomocník umožňuje školám a jiným realizátorům podpory nadání se stát dopisovateli a iniciátory potřebných pro rozvoj podpory nadání.

  • Didaktické pomůcky pro nadané

Přidanou hodnotou v tomto projektu jsou jednoduché deskové a karetní hry podporující logické myšlení, kreativitu, rozvoj sociálních kompetencí apod.. Lze je využívat ve výuce o přestávkách, při různorodých aktivitách. Popularizují předměty z oblasti technických a přírodovědných oborů.  

      Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy