Koordinátoři nadání táhnou za jeden provaz IV.

Zážitek Adrenalin Dobrodružství Edukace Kreativita

Koordinátoři nadání táhnou za jeden provaz IV.

Obsahem projektu je:

  • Zajištění společného postupu koordinátorů nadání jednotlivých škol na území města Ostrava, jejich metodické vedení a zprostředkování výměny zkušeností a příkladů dobré praxe.
  • Organizace pravidelných setkání koordinátorů nadání, příprava odborných seminářů a praktických interaktivních workshopů.
  • Vývoj a realizace didaktických pomůcek a her pro nadané žáky. Metodické listy k používaní didaktických pomůcek.

Jedná se o navazující projekt na projekt „Koordinátoři nadání táhnou za jeden provaz, Koordinátoři nadání táhnou za jeden provaz a Koordinátoři nadání táhnou za jeden provaz II. a III.“.
Zajištění společného postupu koordinátorů nadání jednotlivých škol, podpora a prohloubení již vytvořené spolupráce z předchozích projektů, metodické vedení, možnost individuálních konzultací. Příprava a realizace odborných seminářů, pravidelné kulaté stoly, praktické workshopy, výměna zkušeností, příklady dobré praxe. Vývoj, příprava a realizace odborných víkendových škol a burzy nápadů z oblasti zážitkové pedagogiky pro koordinátory nadání. Vývoj a realizace mobilního výukového programu se zaměřením na problematiku cirkulární ekonomiky a Green Deal. Interaktivní forma a přístup k odpadu jako k surovině pomůže žákům pochopit podstatu udržitelného rozvoje. Program je založen na metodách zážitkové pedagogiky a kritického myšlení s využitím techniky, případně robotiky.

Účastníky projektu budou zejména koordinátoři nadání, pedagogové a ředitelé škol podporujících rozvoj nadání.       

Potřebnost projektu

V současné době se nová funkce pedagoga – koordinátor nadání dostává do popředí a sehrává ve školách v podpoře nadání důležitou úlohu. Chceme současným i nově vznikajícím koordinátorům nadání vytvořit prostředí pro získávání informací z oblasti podpory nadání, sdílení zkušeností, informovat o programech, institucích, firmách a vytvořit jim pole pro vzájemnou spolupráci apod. Nedostatek informací z oblasti podpory nadání obecně kompenzujeme e-newsletterem, s názvem Ostravský talentovník, který se stal praktickou příručkou nejen pro koordinátory nadání, ale i pro pedagogy, žáky a veřejnost. Formou teambuldingů, seminářů a kulatých stolů ukážeme nové cesty, jak se s funkcí koordinátora nadání aktivně vypořádat a jak se dále rozvíjet. Přidanou hodnotou tohoto projektu je prohlubování a rozšiřování stávajících aktivit. Novinkou je vývoj a výroba didaktických pomůcek pro práci s nadanými žáky.

lové skupiny

Koordinátoři nadání, pedagogové a ředitelé škol, žáci škol. Počet: 60
přímých účastníků (zástupců jednotlivých škol), přenos zkušeností na
pedagogy ve školách, minimálně 100 žáků základních a středních škol v
rámci realizace vzdělávacího programu.

Aktivity projektu a jejich popis

  • Přímá práce s koordinátory nadání

Pravidelná setkání, sdílení zkušeností, informace o aktivitách v Ostravě a ČR, zjišťování potřeb, kontakty, informace o talentcentrech a jejich případná koordinace. Veškeré aktivity budeme koordinovat s oddělením školství MMO.

Systematická práce s žáky je prováděna prostřednictvím koordinátorů nadání jednotlivých škol na území SMO a ORP Ostrava. Koordinátoři nadání tvoří díky našemu projektu jednotnou a metodicky řízenou platformu, která čítá průměrně 60 koordinátorů nadání, ředitelů a zúčastněných pedagogů škol za rok. Semináře a setkání koordinátorů nadání pořádáme pravidelně cca 1x měsíčně. Setkání slouží k výměně zkušeností s odborníky, sdílení příkladů dobré praxe, začleňování nových koordinátorů nadání. Novým prvkem projektu je realizace vzdělávacího programu pro žáky škol se zaměřením na cirkulární ekonomiku a Green Deal. Žáci si během programu vyrobí z odpadu funkčního minirobota a další výrobky pro denní použití.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Ostrava_lg.png.